เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวดาวน์โหลดสำหรับสมาชิกสารบัญเว็บ  
เกี่ยวกับโรงเรียนดี
· โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
· เกณฑ์การคัดเลือก
· รายชื่อโรงเรียน 182 โรง
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เข้าสู่ระบบ
· แนะนำและบอกต่อ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· วารสาร
· หัวข้อเรื่อง
· สารบัญเว็บ
· สถิติการเข้าชม
· GCalendar
· ลงโฆษณา
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
สายตรง
ดร.ดรุณี จำปาทอง  
      08-6907-2965
ดร.ปัทมา  ปันทวังกูร  
      08-1612-6670
อ.เพ็ญศรี  วิลาวรรณ  
      08-9121-2531
ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
      08-1596-7167
      08-6449-3265
    
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลหน้า: 2/2


           
๔.๒.๔   จัดเครือข่ายกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อความร่วมมือ และช่วยเหลือกันทางวิชาการ เพื่อทำให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากที่สุด
                  ๑)  บริการวิชาการสำหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น  การนำนักเรียนมาเรียนรวม   การจัดครูเคลื่อนที่  ความร่วมมือกันในการพัฒนาครู และวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียน   เป็นต้น
     
             ๒)  มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนดีระดับอำเภอ   โรงเรียนมาตรฐานสากล  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น
    
        ๔.๒.๕   เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนดูแลนักเรียน  และการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาครัฐ  และเอกชน เช่น สสวท.  สถานประกอบการ เป็นต้นเช่น สสวท.  สถานประกอบการ เป็นต้น  เพื่อระดมสรรพกำลัง
     
        ๔.๒.๖   ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
                    ๑)  โรงเรียนประเมินตนเอง
      
             ๒)  โรงเรียนกำหนดแผนปฏิบัติการรายปี และแผนพัฒนาระยะ ๔  ปีเพื่อพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายภาพความสำเร็จของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ  ตามข้อ ๔.๑ และทำความตกลงเป็นบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ในการปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                     ๓)  โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   
                     ๔)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นรายโรง อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง
  
                     ๕)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยเหลือ แทรกแซง หรือ แก้ไขการปฏิบัติงานของโรงเรียนหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้
           ๔.๒.๗  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการ และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณ  ด้านวิชาการ  และเน้นการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  การจัดระบบการให้รางวัลเพื่อขวัญกำลังใจ  การรายงานและประชาสัมพันธ์ 
๕.   เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน 
        
๑)  เป็นโรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษา  หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล
        ๒)  โรงเรียนมีบริเวณพื้นที่กว้างขวาง  เพียงพอต่อการจัดหรือพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ                                 
        ๓)  ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่น  และมีศักยภาพอย่างสูงในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
  
        ๔)  โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก และเป็นศูนย์กลางระหว่างโรงเรียนด้วยกัน และระหว่างชุมชน
  
        ๕)  โรงเรียนมีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
 
๖. กระบวนการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย
        
๑.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล  ตามเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลดังระบุในโครงการ
         ๒.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลือกโรงเรียนเป้าหมายจำนวน  ๑ โรงเรียน  ซึ่งอาจเลือกจากโรงเรียนดีประจำตำบล (๗,๐๐๐ โรงเรียน) หรือไม่ก็ได้  โดยมีการทำ “ประชาคม” หรือมีภาคี ระหว่างโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการกำหนดโรงเรียนเป้าหมายและร่วมพัฒนา โดยมีแนวทางเสนอแนะดังนี้  
              ๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย  ประกอบด้วยภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ครอบครัว  ชุมชน  ฝ่ายปกครอง  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันสังคมอื่น ๆ เป็นต้น
 
              ๒.๒  ประชุมร่วมกับภาคีเกี่ยวกับแนวทางการแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน  เพื่อให้ได้โรงเรียนเป้าหมายที่ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ทำชุมชนและฝ่ายปกครองเห็นพ้องที่จะดูแลช่วยเหลือโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ  สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอโรงเรียนที่เหมาะสม ๑ โรงเรียน  พร้อมบอกเหตุผลของการคัดเลือก  
๗. ปฏิทินดำเนินการหน้าก่อน หน้าก่อน (1/2)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ThaiTumbol Online All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-08-25 (31266 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt