เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวดาวน์โหลดสำหรับสมาชิกสารบัญเว็บ  
เกี่ยวกับโรงเรียนดี
· โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
· เกณฑ์การคัดเลือก
· รายชื่อโรงเรียน 182 โรง
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เข้าสู่ระบบ
· แนะนำและบอกต่อ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· วารสาร
· หัวข้อเรื่อง
· สารบัญเว็บ
· สถิติการเข้าชม
· GCalendar
· ลงโฆษณา
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
สายตรง
ดร.ดรุณี จำปาทอง  
      08-6907-2965
ดร.ปัทมา  ปันทวังกูร  
      08-1612-6670
อ.เพ็ญศรี  วิลาวรรณ  
      08-9121-2531
ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
      08-1596-7167
      08-6449-3265
    
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลหน้า: 1/2รายละเอียด Donwload :  http://tumboldee.obec.go.th/uploads/project.doc

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
  

๑.  หลักการและเหตุผล                       

            โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงเป็นความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทซึ่งนักเรียน  ส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ

            อย่างไรก็ตาม  จากการรายงานของธนาคารโลก  พบว่า ผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษา  ขณะที่คุณภาพของการจัดการศึกษามีแนวโน้มลดลง  โดยมีโรงเรียนเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงได้กับค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกา (The World Bank, ๒๐๐๙)   แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตชนบทยังด้อยคุณภาพ  ทั้งผลการวิจัยยังพบว่า การทุ่มเททำงานจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นชนบทจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (economic returns) ของประเทศอย่างยิ่ง  ทั้งยังลดปัญหาสังคม และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม (Newsweek, ๒๐๐๙:Aug ๑.)

             กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความสำคัญดังกล่าว  จึงกำหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง  นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

๒.  วัตถุประสงค์ 

         ๒.๑  เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ  อาชีพ  และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ  เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนต่าง ๆที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 
     

         ๒.๒  เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
     

         ๒.๓  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ
 

๓.  เป้าหมาย       

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ  ๑  โรงเรียน (ยกเว้น กทม.) รวม  ๑๘๒  โรงเรียน
 

๔.  รูปแบบการพัฒนา 

           ความคาดหวังการพัฒนา  คือ  เป็นโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล (๑ ตำบล  ๑  โรงเรียน)  หรือเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  โดยกำหนดคุณลักษณะหรือภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่ต้องการ คือ 

           ·       เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา และศิลปะ  

          
·       เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพที่มีความสะอาด  ร่มรื่น ปลอดภัย 

           
·       เป็นโรงเรียน “ทำมาหากิน” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน 

           
·       เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง   

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้     

               ๔.๑  ภาพความสำเร็จ 

   
                   ๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  ๕  กลุ่มสาระหลัก  

                      ๒)  โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง  และไม่มีปัญหายาเสพติด
       

                      ๓)  โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน  ผู้ปกครอง   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง
             

                      ๔)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีสำนึกความเป็นไทย  มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ  มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระดับสูง และมีสุขภาพพลานามัยดี 
                 

                      ๕)  นักเรียนมีความรู้ และทักษะอย่างดีด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองอื่น ๆ ตามความสนใจหรือความถนัด
    

               ๔.๒    กิจกรรมดำเนินการสำคัญ
           

                     ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น  โดยเน้น
                         

                                ๑)  ผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเน้นการอ่านออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นทักษะพื้นฐานของนักเรียนทุกคน

                                ๒)  การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและเน้นการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนแบบโครงงาน (project-based learning)  หรือ การเรียนโดยการแก้ปัญหา (problem-based learning)               

                                ๓)  การส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์โดยกระบวนการหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับการบริการหรือพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างจิตสาธารณะ  เป็นสมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพ  นำไปสู่การรักและพัฒนาถิ่นฐานของตน
                     

                                ๔)  การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียน และบุคลากรทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 

                        ๔.๒.๒  พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนา จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์  และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
     

                                ๑)  อาคารสถานที่สะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย มีสีสันสวยงาม  น่าอยู่ น่าเรียน                            

                                ๒)  คอมพิวเตอร์  ๑  เครื่อง ต่อนักเรียน  ๑๐  คน
                  

                                ๓)  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างน้อย  ๒ Mb
                    

                                ๔)  ห้องสมุด  ๓  ดี
               

                                ๕)  สระว่ายน้ำ หรือ ศูนย์กีฬา (sport complex)
          

                                ๖)   อุปกรณ์ดนตรี  กีฬา และศิลปะ
               

                                ๗)  ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ  ซึ่งอาจประกอบด้วยพื้นที่เพื่อการเกษตร  อาคาร/โรงฝึกงานเพื่อการฝึกอาชีพตามบริบทของท้องถิ่น เช่น  การสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  งานด้านบริการ  การสร้างผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปอาหาร  เป็นต้น 
 

                            ๔.๒.๓   บริหารจัดการบุคลากรครู และผู้บริหารโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบลอย่างเหมาะสม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายภาพความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อ  ๔.๑
             

                                  ๑)  การคัดเลือกหรือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีความมุ่งมั่น และศักยภาพอย่างสูง
 

                                  ๒)  โรงเรียนดีประจำตำบลควรมีครูจบวิชาเอกภาษาไทย และคณิตศาสตร์  หรือได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตรงกับวิชาที่สอนอย่างน้อย  ๕  กลุ่มสาระวิชาหลัก และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการเรียนการสอน
                                    

                                   ๓)  การพัฒนาครู และบรรจุ แต่งตั้งครูใหม่
  หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt